lauantai, 23 syyskuun 2023

Bonnier Business Forum Oy:n palveluiden käyttöehdot

 

Bonnier Business Forum Oy:n palveluiden tietosuojakäytäntöön tästä

 

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Bonnier Business Forum Oy:n (jäljempänä ”BBF”) tarjoamiin verkon kautta välitettäviin palveluihin mukaan lukien mobiilipalvelut, sähköpostipalvelut, sähköpostin liitännäispalvelut, verkkosivustot, -julkaisut, -yhteisöt, -kaupat, -kilpailut sekä muihin maksuttomiin tai maksullisiin palveluihin (jäljempänä ”Palvelut”).

 

Palveluiden käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa (i) Käyttöehtoja, (ii) mahdollisia palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä rekisteröitymistä koskevia ehtoja, ja (iii) Palveluiden kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palveluiden käyttö- ja muita ehtoja. Palveluiden käyttäminen on kielletty, mikäli käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja tai jotain osaa niistä.

 

Mikäli yksittäisiin palveluihin sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti erityisehtoja kyseisen palvelun osalta. Kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin sovelletaan lisäksi kyseisen kolmannen tahon sopimusehtoja.

 

Palveluihin sisältyviä maksullisia palveluja koskeva sopimus käyttäjän ja BBF:n välillä syntyy, kun käyttäjä on rekisteröitynyt rekisteröitymistä vaativaan palveluun, hyväksynyt kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ja mahdolliset palvelukohtaiset ehdot n, suorittanut palvelun edellyttämät maksut, ja BBF on hyväksynyt käyttäjän. Myöhemmin tilattavat lisäpalvelut tulevat osaksi sopimusta, ja niihin sovelletaan näitä Käyttöehtoja.

 

1 Käyttöoikeus ja rekisteröityminen

 

BBF myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Palveluita kulloinkin voimassa olevien Käyttöehtojen mukaisesti.  Käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä se oikeuta käyttämään Palveluita kaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä sopimusta BBF:n kanssa. Mikäli käyttäjä tekee sopimuksen juridisen henkilön puolesta, vastaa käyttäjä siitä, että hänellä on oikeus tai valtuutus tähän.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden Käyttöehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman BBF:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. BBF:lla on oikeus ilman eri suostumusta siirtää näiden Käyttöehtojen tuomat oikeutensa ja velvollisuutensa tai niiden osan kolmannelle osapuolelle yritys- tai liiketoimintakaupan tai muun vastaavan liiketoiminnallisen järjestelyn yhteydessä tai toiselle BBF- tai Bonnier-konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelussa.

 

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palveluja kaikkien soveltuvien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti, sekä muiden palvelujen käyttöön tai sisältöön kohdistuvien rajoitusten mukaisesti.

 

Palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään käyttäjä sitoutuu antamaan pyydetyt tiedot totuudenmukaisina ja täydellisinä. Käyttäjä vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että käyttäjän antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita. Jos käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja, palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi.

Tarkemmat palvelukohtaiset rekisteröitymisohjeet löydät palveluiden verkkosivuilta:

Hoiva&Terveys Sote

Hoiva&Terveys Yhtiöt

Kiinteistö-uutiset

Asuntomarkkina

Netlääkäri.fi

Bonnier Pro

Käyttäjä on vastuussa Palvelujen käyttöön tarvittavien tunnusten ja salasanojen säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne tule kolmansien tietoon. Tunnuksia ja salasanoja käytetään oikean käyttäjän tunnistamiseen ja tämän vuoksi käyttäjä on vastuussa kaikista liiketoimista ja muista toimista, joita oikealla tunnuksella ja salasanalla tehdään yksittäisessä palvelussa. Mikäli käyttäjä huomaa tai epäilee, että hänen tunnuksiaan ja salasanojaan hyödynnetään luvatta kolmansien tahojen toimesta, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä BBF:lle. Tämän lisäksi käyttäjän on ylläpidettävä käyttämiensä laitteiden tietoturvaa sekä säännöllisesti vaihdettava salasanansa luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

 

2 Organisaatiokohtainen käyttö

Käyttöoikeus voi erikseen sovittaessa olla myös organisaatiokohtainen, jolloin tilattavat Palvelu toimitetaan asiakkaana olevan yrityksen tai muun organisaation IP-osoitteella organisaation intranettiin. Mikäli kyse on organisaatiokohtaisesta käytöstä, noudatetaan näitä käyttöehtoja soveltuvin osin. Sopimuskumppanina oleva yritys tai muu organisaatio on velvollinen ilmoittamaan sopimuskauden aikana tapahtuvista käyttäjämäärien muutoksista. BBF:llä on käyttäjämäärien noustessa oikeus korottaa hintoja muutoksia vastaavasti.

 

3 Palveluiden toiminnallisuus ja muutokset palveluissa

BBF pyrkii pitämään Palvelut käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, ja korjaamaan mahdolliset häiriöt ja katkokset mahdollisimman nopeasti. BBF ei kuitenkaan vastaa Palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvien keskeytysten aiheuttamista haitoista käyttäjälle, mukaan lukien Palveluihin sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu.

BBF:lla on oikeus keskeyttää Palveluiden tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. BBF rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. BBF kehittää Palveluita jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa niitä ja niiden sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. BBF:lla on milloin tahansa oikeus lopettaa Palveluiden tai niiden osien tuottaminen ja tarjoaminen käyttäjälle. BBF ilmoittaa maksullisten palveluiden merkittävistä muutoksista käyttäjille mahdollisuuksien mukaan etukäteen ennen muutoksen voimaantuloa.  Mikäli BBF lopettaa maksullisen palvelun kokonaisuudessaan kesken voimassaolevan sopimuskauden palauttaa BBF käyttäjälle sen osuuden palvelua koskevista maksuista, joka vastaa käyttämättä jäävää palvelun osuutta.

 

4 Palvelusta perittävät hinnat

BBF:n tarjoamat Palvelut tai niiden osat voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin yksittäisen palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta palvelusta.

Maksullisten Palveluiden käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu sekä muita palvelun yhteydessä yksilöityjä maksuja. Maksamalla tietystä maksullisesta Palveluiden osasta perittävän maksun, käyttäjä saa henkilökohtaisen, ei-kaupallisen käyttöoikeuden käyttää kyseistä Palvelua.

Palveluita on mahdollista tilata myös kestotilauksena eli toistaiseksi jatkuvana tilauksena. Kestotilaus jatkuu keskeytyksettä niin kauan, kunnes käyttäjä irtisanoo tilauksen sopimusehtojen mukaan. Tilaus tulee irtisanoa sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. BBF vahvistaa irtisanomisen sähköpostitse. Laskun maksamatta jättäminen ei vastaa tilauksen irtisanomista.

BBF voi muuttaa Palveluihin sisältyvän yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Käyttäjän oikeuksista hinnanmuutoksen yhteydessä sovitaan mahdollisesti tarkemmin palvelun omissa ehdoissa. Voimassaolevat hinnat ja hinnoitteluperusteet löytyvät kunkin yksittäisen palvelun verkkosivustolta.

 

5 Maksaminen

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan perittävän maksun kyseisen palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla, luottokortilla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla. Käytettävissä olevat maksutavat on kerrottu kunkin palvelun verkkosivulla.

BBF:lla on oikeus tarkistaa käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä maksulliseen palveluun tai tilatessa maksullisia tuotteita Palveluiden kautta. BBF:lla on oikeus estää Käyttäjältä maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

 

6 Kuluttajien peruuttamisoikeus

Mikäli käyttäjä on kuluttajansuojalain mukainen kuluttaja, hänellä on ostamiensa tavaroiden ja palveluiden osalta kuluttajansuojalain mukainen lähtökohtainen oikeus peruuttaa tekemänsä tilaus ilmoittamalla siitä BBF:lle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä taikka tavaran vastaanottamisesta.

Käyttäjällä ei kuitenkaan kaikkien tuoteryhmien osalta ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta. Mikäli palvelun suorittaminen tai tuotteen toimittaminen sähköisesti on käyttäjän suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, on BBF:lla oikeus veloittaa palvelusta normaali sopimuskauden hinta palveluhinnaston mukaan.

Kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden tai tuotteiden osalta saatetaan noudattaa eri palautuskeinoja ja -osoitteita. Pyydämme käyttäjää tutustumaan kolmannen osapuolen kanssa tekemäänsä sopimukseen asian selvittämiseksi.

Käyttäjä on velvollinen maksamaan tavaroiden palauttamiseen liittyvät kuljetuskustannukset, ellei muuta ole erikseen kyseisen palveluin erityisehdoissa mainittu. BBF:lla on oikeus vähentää tavaran käytön johdosta aiheutunut arvonaleneminen.

Mikäli Käyttäjä ei ole kuluttaja tai hänellä ei ole kuluttajansuojalainsäädännön mukaista peruuttamis- tai palautusoikeutta, BBF veloittaa aiheettomista palautuksista aiheutuneet kustannukset.

 

7 Palvelujen sisältö

Palvelut ja niiden sisältämät yksittäiset palvelut ja tuotteet tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Mahdollisista palvelukohtaisista takuista ilmoitetaan erikseen palvelun omissa ehdoissa.

BBF ei takaa, että (i) palvelu tai palvelun kautta saatava aineisto ja tuotteet vastaavat käyttäjän odotuksia, (ii) palvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi, tai (iii) informaation oikeellisuus ja laatu, jotka käyttäjä on saanut palvelun kautta, on virheetöntä tai muuten vastaa käyttäjän odotuksia.

Palveluissa annettavia yleisluontoisia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi BBF:a tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi, eikä niihin siten voi pätevästi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää BBF:a tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia. BBF ei vastaa Palveluissa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

 

7.1. Palvelujen sisältämä aineisto

Palveluiden sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palveluissa esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä sloganit ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä liiketoiminnassa annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Palveluiden ja niiden sisältämän kaiken aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet joko kuuluvat BBF:lle tai ovat BBF:n itselleen lisensoimia. Käyttäjä ei saa mitään Palveluihin liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palveluita näiden Käyttöehtojen sekä mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen ja muiden mahdollisten sopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa mistään Palveluihin sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei BBF ja mahdollinen muu oikeudenhaltija ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Palveluista ja aineistosta tai niiden osista uutta teosta tai uutta palvelua. Lainattaessa Palveluiden sisältämää aineistoa pakottavan lainsäädännön niin salliessa, on käyttäjä velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla. Edellä mainittu sisältää myös tekijänoikeuslain 23 §:n mukaisen jälkipainantakiellon.

 

7.2. Käyttäjän toimittama aineisto

Tietyissä Palveluihin sisältyvissä yksittäisissä palveluissa käyttäjälle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen BBF:lle tai välittämiseen Palveluiden avulla (esimerkiksi keskustelusivustot ja kommentointitoiminnot).

BBF ei tarkasta käyttäjien lähettämää aineistoa etukäteen ennen sen julkaisemista. Käyttäjän tulee varmistaa ennen aineiston toimittamista, tallentamista ja välittämistä, että aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (b) on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa ja (c) ei sisällä viruksia, troijalaisia tai muita uhkia tietoturvalle. Käyttäjä vastaa sekä BBF:a että kolmansia osapuolia kohtaan siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta ja ettei se sisällä mitään laitonta, oikeuksia (kuten yksityisyydensuojaa) loukkaavaa, sopimatonta taikka hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

Käyttäjä antaa BBF:lle rajoittamattoman, maailmanlaajuisen ja korvauksettoman oikeuden käyttää kaikessa toiminnassaan aineistoa, jonka käyttäjä on lähettänyt BBF:lle Palveluiden kautta. BBF:llä on mm. oikeus tarkistaa ja julkaista Palveluihin lähetetty aineisto kokonaan tai osittain, sellaisenaan tai hyvän journalistisen tavan mukaisesti muutettuna. BBF:llä ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tällaista aineistoa. BBF ei maksa käyttäjän Palveluissa lähettämän aineiston käytöstä palkkiota tai muuta korvausta käyttäjälle. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on muutenkin oikeus antaa aineisto julkaistavaksi BBF:n Verkko- ja muissa palveluissa. Mikään yksittäisen käyttäjän Palveluihin tallentama tai Palveluiden avulla välittämä aineisto ei edusta BBF:n mielipidettä tai osoita BBF:n olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaiseen toimintaan.

BBF:llä on oikeus poistaa käyttäjien Palveluihin lähettämiä viestejä sekä muuta aineistoa palveluistaan. Koska käyttäjien lähettämä sisältö voidaan poistaa Palveluista ilman ennakkovaroitusta, suosittelemme palveluiden käyttäjiä säilyttämään Palveluihin lähettämästään sisällöstä varmuuskopion myös Palveluiden ulkopuolella. Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa välittämänsä aineiston sisällöstä. Käyttäjä sitoutuu lisäksi olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin BBF:a vastaan liittyen BBF:lle toimittamaansa tai Palveluiden kautta välittämäänsä aineistoon ja sitoutuu kohtuullisesti avustamaan BBF:ia mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat käyttäjän toimittamasta tai Palveluiden kautta välittämästä aineistoista, sekä korvaamaan BBF:lle tästä aiheutuvat vahingot.

 

8 Kolmannen osapuolen palvelut

Palvelut saattavat sisältää yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja verkkopalveluihin. Kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin ja sisältöihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttöehtoja. Tällaisilla kolmansien osapuolien tarjoamilla palveluilla on myös yleensä oma erillinen asiakaspalvelunsa.

Koska BBF ei voi valvoa tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja palveluita, BBF ei vastaa tällaisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä henkilötietojen ja evästeiden käsittelystä eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palveluiden kautta. BBF ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja -palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. BBF kehottaa käyttäjää perehtymään kolmannen osapuolen verkkopalveluiden käyttö- ja muihin ehtoihin. Mikäli käyttäjällä on ongelmia tai kysyttävää kolmansien osapuolen tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme käyttäjää ystävällisesti olemaan ensisijaisesti yhteyksissä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan.

 

9 Käyttäjän vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan BBF:lle näiden Käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, BBF:n Palveluiden Tietosuojakäytännön, yksittäisiä palveluja koskevan sopimuksen tai Palveluiden lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

 

10 Vastuunrajoitus

BBF (mukaan lukien sen palveluntarjoajat) ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä palvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu (i) palvelun tai tuotteen käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (ii) korvaavan tuotteen tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, (iii) palvelun kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä joka on vastaanotettu palvelun kautta; (iv) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai tietojen luvattomasta muuttamisesta; tai (v) muista palveluun liittyvistä olosuhteista.

Kuluttaja-asiakkaiden osalta BBF vastaa tarjoamistaan maksuttomista tai maksullisista Palveluista sekä Palveluiden kautta myymistään tuotteista ja niihin liittyvien tietojen oikeellisuudesta, laadusta ja toimivuudesta sovellettavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisesti Käyttöehtojen rajoitukset huomioiden.

 

11 Henkilötiedot ja tietoturva

Henkilötietojen käsittely palveluiden yhteydessä on kuvattu Tietosuojakäytännössä.

Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Palveluiden käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa BBF:lle tai kolmansille.

 

12 Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa BBF:n Palveluihin ja yksittäisiin palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, jonka syntyminen ei ole ollut BBF:n tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

BBF ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

 

13 BBF Uutispalvelujen erityisehdot

13.1 Seuraavat maksulliset palvelut ovat BBF:n uutispalveluja

 • Hoiva&Terveys Sote
 • Hoiva&Terveys Yhtiöt
 • Kiinteistö-uutiset
 • Asuntomarkkina

Näihin palveluihin sovelletaan muiden käyttöehtojen lisäksi tämän sopimuskohdan mukaisia erityisehtoja.

13.2     BBF Uutispalvelujen käyttö on rajattu asiakkaina olevien organisaatioiden ja käyttäjien sisäiseen käyttöön.

13.3     Mikäli käyttäjä haluaa tehdä linkityksiä omilta verkkosivuiltaan BBF Uutispalvelujen sisältöön tai muutoin jakaa BBF Uutispalvelujen sisältöä, tulee asiasta sopia erikseen BBF:n kanssa.

13.4     BBF:llä on oikeus tiedottaa asiakkaana oleville organisaatioille ja niiden palvelua käyttäville työntekijöille kaikista BBF Uutispalvelujen tuotteista ja niiden teknisistä ratkaisuista sillä tavalla kuin BBF yleisesti viestittää asiakkaille ja markkinoille.

13.5        BBF Uutispalvelujen hinnat määräytyvät voimassa olevan hinnaston mukaan tai osapuolten sopimuksen mukaan.

13.6     Tilatun uutispalvelun hinta maksetaan etukäteen, mikäli osapuolet eivät toisin ole sopineet. Kaikki hinnat on ilmoitettu arvolisäverottomina ja laskuun lisätään arvolisävero tai muu lisättävä kulu. Lasku on maksettava 14 päivän kuluessa laskun kirjaamisesta, jonka jälkeen laskusta peritään laissa määritelty viivästyskorko.

13.7     BBF Uutisten kaikki tilaukset ovat toistaiseksi voimassaolevia joko kuukauden tai vuoden kerrallaan voimassaolevia tilauksia.

13.8     Mikäli vuositilausta ei irtisanota viimeistään 30 päivää ennen uuden tilausjakson alkamista jatkuu se automaattisesti seuraavan tilausjakson ajan. Vuositilaus voidaan siirtää kollegan nimiin tilausjakson aikana.

13.9     Mikäli kuukausitilausta ei irtisanota viimeistään 5 päivää ennen uuden kuukauden mittaisen tilausjakson alkamista, jatkuu se automaattisesti.

14 Bonnier Pro – palvelun erikoisehdot

Bonnier Pro -palveluun sovelletaan muiden käyttöehtojen lisäksi tämän sopimuskohdan mukaisia erityisehtoja.

14.1     Bonnier Pro -kuukausitilaus on toistaiseksi voimassa oleva ja uusiutuu kuukausittain. Mikäli tilausta ei irtisanota viimeistään 5 päivää ennen uuden tilausjakson alkamista, jatkuu se automaattisesti.

 

15 Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin, sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta voit olla yhteydessä BBF:n asiakaspalveluun. Mikäli asiasi koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteyksissä kyseisen kolmannen tahon asiakaspalveluun.

Näitä Käyttöehtoja koskevat, tai näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin, sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn muuhun sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne BBF:ia vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

 

16 Käyttöehtojen ja sopimuksen voimassaolo ja muutokset

Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin BBF:n ylläpitämiin Palveluihin. Sopimus Käyttäjän ja BBF:n välillä voidaan päättää välittömin vaikutuksin, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisella tavalla. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä.

BBF voi milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Käyttöehtoja. BBF informoi käyttäjiä näiden Käyttöehtojen muutoksista palveluiden yhteydessä. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä palvelua tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa Palveluiden käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja. Koska BBF voi aika ajoin tehdä muutoksia Käyttöehtoihin, tulee käyttäjien säännöllisesti tutustua näihin ehtoihin soveltuvissa Palveluissa.

Bonnier Business Forum Oy 21.11.2017

[mk_padding_divider]

Tietosuojakäytäntö

Bonnier Business Forum Oy:n tietosuojakäytäntöjen tiivistelmä

Käytämme henkilötietojasi muun muassa:

 • tarjotaksemme sinulle palveluita ja kohdistaaksemme sinulle markkinointia, antamiesi tietojen ja palveluiden käyttöanalyysin perusteella
 • voimme myös erillisellä suostumuksellasi luovuttaa tietojasi yhteistyökumppaneillemme markkinointitarkoituksiin

Keräämme tietoja eri lähteistä:

 • sinulta itseltäsi, mukaan lukien palveluihin tuottamasi materiaali
 • teknisesti palvelun käytöstäsi, esimerkiksi palvelussa katsomasi sisällöt
 • palveluihin mahdollisesti liittämistäsi sosiaalisen median palveluista
 • kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista

Sähköinen suoramarkkinointi:

 • mikäli olet liittynyt postituslistallemme tai muuten antanut suostumuksen suoramarkkinointiin, voimme lähettää sinulle sähköistä suoramarkkinointia
 • voit peruuttaa antamasi suoramarkkinointiluvan niin halutessasi

Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille tahoille:

 • voimme luovuttaa henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme mikäli tietojen luovuttaminen on tarpeellista palvelujen tarjoamisen ja toteuttamisen kannalta tai muutoin palveluun liittyvien oikeutettujen etujemme kannalta. Tällaisia tarkoituksiin voi kuulua tietojen luovuttaminen muun muassa: markkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä palveluidemme toteuttamiseen ja analysointiin osallistuville tahoille

Käytämme evästeitä ja muita seurantatekniikoita:

 • muun muassa seurataksemme ja analysoidaksemme palveluidemme käyttöä ja tarjotaksemme suosituksia, sekä profilointiin markkinoinnin ja palveluiden kohdentamiseksi
 • lisäksi palvelumme voivat sisältää kolmansien tahojen evästeitä sekä ns. yhteisöliitännäisiä

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, miten ja mitä henkilötietojasi BBF käsittelee:

 • voit tarkastaa Bonnier Business Forum Oy:n henkilörekistereissä olevat itseäsi koskevat tiedot jäljempänä annettuja ohjeita noudattaen
 • säilytämme tietosi niin kauan kuin se on tarpeellista tässä tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin

Voimme muuttaa tietosuojakäytäntöämme alla tarkemmin kuvatusti:

 • Palveluiden käytön jatkaminen voi kuitenkin edellyttää muutoksien hyväksymistä

Saadaksesi tarkempia tietoja Bonnier Business Forum Oy:n tietosuojakäytännöistä, ole hyvä ja perehdy tähän tietosuojakäytäntöön kokonaisuudessaan. Tarvittaessa voit milloin tahansa ottaa yhteyttä Bonnier Business Forumiin osoitteella [email protected].

1 Yleistä

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme, ja miten käsittelemme näitä tietoja. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkien Bonnier Business Forum Oy:n (”BBF”) tarjoamien verkkopalveluiden käyttöön, mukaan lukien mobiilisovelluksemme (applikaatiot), sähköpostipalvelut sekä BBF:n hallinnoimiin internetsivustoihin (yhdessä ”Palvelut”). Mobiilisovelluksiimme, jotka ovat saatavilla esim. Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojakäytännönlisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja.

Käyttäjän tulee lukea tämä tietosuojakäytäntöselvitys ennen kuin hän aloittaa Palveluiden käytön, ja hyväksyä henkilötietojen ja evästeiden käyttö tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöäkäyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palveluita.

BBF on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen; sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi keräämme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan Palveluiden käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

2 Keräämiemme tietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan BBF:ssa käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • palveluiden tilaamiseen ja käyttäjätilien luomiseen
 • palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen sekä personointiin ja suositteluihin
 • palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun sekä yleiseen ja kohdennettuun asiakasviestintään
 • markkinoinnin kohdentamiseen palveluiden käytön, kiinnostusalueiden, katseluhistorian, demografiatietojen ja sijaintitietojen perusteella
 • käyttäjien tavoittamiseen ja suoramarkkinointiin
 • markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien, segmenttien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen
 • käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen
 • liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen

Lähetämme mobiilisovelluksiemme kautta Palveluihin liittyviä push-ilmoituksia. Käyttäjä voi poistaa push-ilmoitukset käytöstä laitteen asetuksissa.

3 Mitä tietoja keräämme ja mistä lähteistä

Henkilötietoja kerätään sekä käyttäjältä itseltään sekä muista lähteistä. Tietoja kerätään eri kanavissa (internet, sähköposti, mobiilisovellukset ym.) käyttäjän itsensä antamana, yhteistyökumppaneiltamme, tai tietojen kerääminen voi tapahtua Palvelun teknisessä toteutuksessa automaattisesti.

Keräämme seuraavanlaisia tietoja käyttäjistä eri lähteistä:

Tietoja, jotka käyttäjä antaa. Keräämme tietoja, jotka käyttäjä antaa esimerkiksi rekisteröityessään Palveluihimme, osallistuessaan Palveluissamme olevaan kyselyyn tai kilpailuun, tilatessaan uutiskirjeen, taikka kun käyttäjä tekee tilauksen Palveluissamme tai on yhteydessä asiakaspalveluumme eri medioissa.

Tällaisia tietoja ovat:

 • nimi
 • ikä, syntymäaika ja sukupuoli
 • osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • mahdollinen yksilöllinen nimimerkki Palveluissa tai muu yksilöivä tunnus
 • laskutus- ja maksutiedot, kuten maksukorttitiedot (kortin numerosta 6 ensimmäistä ja 4 viimeistä numeroa, ja voimassaolo)
 • tuote- ja tilaustiedot sekä peruutustiedot
 • asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot BBF:n henkilöstöön tai funktioihin
 • kilpailuja koskevat vastaukset
 • käyttäjän lähettämä julkaistavaksi tarkoitettu aineisto (valokuvat, mielipide- ja muut kirjoitukset)
 • kommentit ja muut käyttäjän reaktiot Palveluissa ja muu käyttäjän lähettämä aineisto (esim. valokuvat)
 • käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot ml. muista palveluista saadut tiedot (esim. Facebook)
 • luvat, suostumukset ja kiellot (myös liittyen kolmansien osapuolten palveluihin)

Teknisesti kerättyjä tietoja Palveluiden käytöstä. Keräämme teknisesti tietoja Palveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista jäljempänä tarkemmin kuvatusti. Tietojen kerääminen on automaattista.

Tällaisia tietoja ovat:

 • IP-osoite (ja sijaintimaa)
 • toimet ja niiden ajat Palveluissa (kuten Palveluissa katseltujen ohjelmien tiedot tai käytetyt sivustot ajankohtineen)
 • sijaintitiedot tukiasema-, WLAN- tai GPS-paikannuksen perusteella (erillisen päätelaitteella tai muutoin annetun suostumuksen perusteella)
 • laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot
 • käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot
 • selaimen tyyppi ja kieliasetukset
 • Palveluihin ohjannut sivusto ja sivusto, johon Palveluista on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus
 • asiakaspalvelupuhelut, sähköpostit, ja asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot

Käytämme Palveluidemme yhteydessä kolmansien osapuolten tarjoamia analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics, comScore.

Jos käyttäjä liittää Palveluihin liittyvän käyttäjätilinsä kolmansien osapuolten palveluihin, kuten Facebook tai muu sosiaalisen median palvelu, tai kirjautuu tällaisen palvelun kautta, saamme kyseisestä palvelusta käyttäjän tiliin sisältyviä tietoja. Kolmansien osapuolten palveluihin liittyvistä evästeistä on kerrottu tarkemmin jäljempänä. Voimme myös saada henkilötietoja yhteistyökumppaneiltamme liittyen Palveluiden tarjoamiseen tällaisten tahojen palveluihin liittyen.

 

Tietojen rikastaminen ja yhdistäminen

Palvelun tarjoamiseksi ja markkinointia varten voimme kerätä ja/tai päivittää käyttäjää koskevia tietoja myös BBF:n kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä (Bonnier-rekisterit) tai kolmansien osapuolten tarjoamista lähteistä, kuten viranomaisten julkisista rekistereistä tai yksityisistä rekisteripalveluista (kuten Asiakastieto, Bisnode ja Fonecta), peräisin olevilla tiedoilla. Lisäksi voimme rikastaa tietoja yhteistyökumppaneidemme rekistereistä ja yhdistää segmenttitason tietoja evästeiden perusteella.

Markkinointirekisteri

Palveluihimme liittyvään pysyvään markkinointirekisteriin voimme tallentaa tiedot käyttäjän nimestä, syntymävuodesta, ja äidinkielestä, yhden häneen liitettävän tunnistetiedon, markkinointisuostumukset- ja kiellot sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten. Markkinointirekisteriä käytetään BBF:n ja sen yhteistyökumppaneiden palveluiden markkinointiin. Markkinointirekisterissä säilytetään tietoja toistaiseksi. Tietojen käytön suoramarkkinointiin voi kieltää kohdassa 10 kuvatusti.

4  Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten sikäli kuin tietojen luovuttaminen on tarpeellista palvelujen tarjoamisen ja toteuttamisen kannalta tai muutoin palveluun liittyvien oikeutettujen etujemme kannalta. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin suoramarkkinointia ja segmenttitasolla digitaalisen mainonnan kohdentamista varten, mielipide- ja markkinatutkimuksiin, tietojen päivittämiseen tai muihin vastaaviin selvityksiin yhteistyökumppaneillemme.

Tietoja luovutetaan myös Palveluiden toteuttamiseen osallistuville tahoille, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajille, luottokorttiyhtiöille, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluille. Kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa myös tietojen analysointiin ja digitaalisen mainonnan toteuttamiseen osallistuville tahoille.

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, taikka Palveluiden Käyttöehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi sekä Palveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös muille kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa esimerkiksi kytkemällä Palvelut kolmansien osapuolten palveluihin, kuten sosiaalisen median palveluihin tai muutoin.

Lisäksi voimme luovuttaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten Palveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja Palvelusta poistumiseen käytettyjä osoitteita, sekä tietoja laitealustatyypeistä, palveluhyödykkeiden käytöstä, klikkauksista ja niin edelleen) niistä kiinnostuneille kolmansille osapuolille avustaaksemme näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja, Palveluita, kampanjoita ja/tai Palveluiden käytettävyyttä ja kiinnostavuutta.

5 Käyttäjän Palveluun tuottamien tietojen käyttö

Palveluiden käyttöön liittyen, kuten käyttämällä Palveluiden kommentointiominaisuuksia, käyttäjä luovuttaa tietoja myös muille palveluiden käyttäjille: kaikki tällaiset tiedot ovat oletusarvoisesti julkista tietoa, eikä tällä tavoin luovutetuilla tiedoilla ole yksityisyysolettamaa. Muut käyttäjät voivat kommentoida, muokata tai välittää tällaisia tietoja. Tällaiset tiedot (ml. nimimerkit) voivat säilyä Palvelussa myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. BBF ei ole vastuussa muiden käyttäjien tai kolmansien tahojen itsenäisesti suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

6 Evästeet ja muut seurantatekniikat

Käytämme evästeitä, jäljitteitä, komentosarjoja ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme Palveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaaksemme Palveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme Palveluita edelleen sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yleensä nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa palveluita käyttävät selaimet. Evästeiden keräämiä tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Evästeen sisältämä tieto voidaan liittää tunnistettujen käyttäjien osalta keräämiimme henkilötietoihin, kuten käyttäjätunnukseen kohdentamiseen ja analysointiin liittyen.

Palvelu voi sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden sekä mainosverkostojen evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi Palveluiden käytön yhteydessä.

Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen

Käyttäjä voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta muodostetaan käyttäjäprofiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta.

Käyttäjät, jotka eivät halua evästeitä tallennettavan heidän laitteelleen voivat ennen Palveluiden käyttämistä tai Palvelun käytön aikana säätää selaimen asetuksista selaimensa kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä (ns. ingocnito tai private browsing-asetus). Mobiililaitteiden osalta käyttäjä voi säätää laitteensa ja sovellusten asetuksia seurantaominaisuuksiin liittyen Evästeiden ja seurannan poistaminen käytöstä voi vaikuttaa Palveluiden toimivuuteen.

Käyttäjä voi osassa Palveluitamme hallinnoida suoramarkkinointiin liittyviä asetuksia ja suostumuksia Omat tiedot/Oma profiili-valikon kautta. Hallintavalikko voi joissakin Palveluissa olla myös eri nimellä.

Kolmansien osapuolten keräämät tiedot ja käyttämät tekniikat

Kolmannet osapuolet, kuten mainostajat ja mainosverkostot, voivat kohdentaa mainontaa käyttäjän todennäköisten kiinnostusalueiden perusteella ja tarjota kiinnostavampaa markkinointia ja mainoksia verkkokäyttäytymisen ja muiden tietojen perusteella. Näitä tietoja hyödynnetään myös oman markkinointimme kohdentamiseen kolmansien osapuolten palveluissa.

Palvelumme sisältävät myös ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin Tykkää ja/tai Jaa-painikkeen. Yhteisöliitännäiset on sulautettu osaksi Palveluitamme, mutta niiden toiminnallisuus ja sisältö tulevat kolmannelta osapuolelta. Osa yhteisöliitännäisistä voi myös mahdollistaa kolmansien osapuolten kerätä tietoa Palveluiden käytöstä, mikäli käyttäjä on kirjautuneena kyseiseen palveluun. Jos käyttäjä on kirjautunut ulos tai jos käyttäjällä ei ole kyseisen palvelun käyttäjätiliä, käyttäjän selain/laite lähettää rajoitetumpia tietoja.

Käyttäjä voi tutustua yhteisöpalveluiden ehtoihin kussakin palvelussa. Tietosuojaa koskeviin ehtoihin voi LinkedIn’n osalta tutustua täällä (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv) Facebookin osalta tutustua täällä, Twitterin osalta täällä ja Instagramin osalta täällä.

Hyödynnämme Palveluidemme yhteydessä omia ja kolmansien osapuolten tarjoamia teknisiä työkaluja kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Myös mittaus- ja analyysipalvelut, kuten Google Analytics, käyttävät evästeitä. BBF ja sen yhteistyökumppanit voivat kerätä tietoja markkinoinnin tehokkuudesta, kuten mainosten näyttökerrat, mainosten ja sähköpostin- tai tekstiviestin avaustiedot ja avaustietojen johtaminen osto-/tilaustapahtumaan.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä BBF vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin. BBF voi hyödyntää kolmansien osapuolten palveluissa kerättyjä tietoja Palveluiden käyttäjien analysointiin, ryhmittelyyn sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja rajaamiseen kyseissä palveluissa.

Mainonnan kohdentamisen estämisestä on kerrottu lisää kohdassa 10.

7 Henkilötietojen käsittelijät

Bonnier-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voivat käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt BBF:n ohjeistuksen mukaisesti.

Voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointia varten, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Käyttäjän henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Valitsemme huolella palveluntarjoajat ja varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

8 Tietojen siirto kolmansiin maihin

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

9 Rekisterien suojaus

Rekistereitämme suojataan asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein. ml. henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus. Varmistamme myös järjestelmiemme vikasietoisuuden ja tietojen palauttamismahdollisuudet.

Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella ja palveluissa. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain BBF:n työntekijöille sekä BBF:n sopimussuhteessa oleville palveluntarjoajille.

Ilmoitamme Palveluiden kautta mahdollisista tietoturvauhkista ja mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Voimme myös tilapäisesti sulkea Palvelut henkilötietojen suojaamiseksi.

10 Käyttäjän oikeudet

Tietojen tarkastaminen. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa BBF:n henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen. Käyttäjällä on oikeus pyytää häntä koskeva virheellinen henkilötieto oikaistavaksi, täydennettäväksi tai poistettavaksi rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut.

Suoramarkkinoinnin kieltäminen. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointiviestejä noudattamalla tällaisissa viesteissä olevia ohjeita postituslistalta poistamiseksi tai ilmoittamalla siitä erikseen BBF:lle. Mikäli käyttäjä päättää olla vastaanottamatta suoramarkkinointiviestejä, voimme edelleen lähettää käyttäjälle asiakasviestintää, kuten sähköposteja koskien käyttäjätiliä, Palveluiden tarjoamista tai BBF:n liiketoimintaa.

Suostumuksen peruuttaminen. Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän BBF:lle erikseen antamaan suostumukseen, käyttäjällä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn.

Jos käyttäjä haluaa käyttää yllä olevia oikeuksiaan, käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä BBF:iin [email protected].

Mainonnan kohdentamisen estäminen. Käyttäjä voi estää mainonnan kohdentamisen muuttamalla selaimensa asetuksia tai mobiililaitteensa asetuksista. Estämisen jälkeen käyttäjälle voidaan näyttää yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainontaa ei ole valittu ja kohdennettu käyttäjän kiinnostusalueiden tai palveluiden käytön perusteella. Lisäksi käyttäjä voi määrittää sovellusten asetuksista löytyvän mainonnan kohdentamiseen liittyvän valinnan pois päältä. Riippuen käyttäjän laitteesta asetukset löytyvät eri paikoista.

Käyttäjä saa lisätietoja ja voi hallinnoida kolmansien osapuolten selainkäyttöön perustuvan mainonnan kohdentamista ja evästeiden käyttöä kokonaisuudessaan tai yrityskohtaisesti Your Online Choices -sivuston kautta, jossa käyttäjä voi estää myös kohdentamisen sivustolla listattujen palveluiden/verkostojen osalta (opt-out).

Sijaintitiedot. Mobiilisovelluksen osalta sijaintitietoja koskevat suostumukset voidaan poistaa kyseisen sovelluksen asetuksista. Poistaminen estää markkinoinnin kohdentamisen sijaintitietojen perusteella.

Evästeiden estämisestä ja poistamisesta on kerrottu edellä kappaleessa 6.

11 Tietojen säilyttäminen

BBF säilyttää käyttäjän tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Jos käyttäjä ei enää tilaa palveluita tai uudista käyttöoikeuttaan Palveluiden käyttöehtojen mukaisesti taikka asiakassuhde on muutoin päättynyt, käyttäjän henkilötiedot pääosin poistetaan, siirretään pysyvään markkinointirekisteriin tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Palveluiden keskustelupalstoille ja julkisiin palautteisiin voi jäädä näkyviin käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tietoja voidaan säilyttää myös kirjanpito-, viestintä-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

12  Muutokset tietosuojakäytäntöön

Kehitämme Palveluamme ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi. Olennaisista muutoksista pyrimme ilmoittamaan mahdollisuuksien mukaan myös käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen ja Palveluihin rekisteröityneiden käyttäjien osalta hyväksytämme uudet ehdot käytön yhteydessä.

13 Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Bonnier Business Forum Oy (Y-tunnus: 1878245-0) ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Bonnier Business Forum Oy

Mikonkatu 13 D 132, 00100 Helsinki

Puh: 030 422 8808, arkisin klo 9-12

Sähköposti: [email protected]

www.bonnierbusiness.fi

Tietosuojakäytäntö on julkaistu 15.11.2017