Sotesta on luotava ekosysteemi

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen aikana on tärkeä pohtia hyvinvointialueiden ekosysteemiä nykytilassaan ja tulevaisuudessa. Avoin ja modulaarinen alusta on yksi vaihtoehto luoda kokonaisvaltaisen ekosysteemi, joka tuottaa arvoa asiakkaille, yksittäisille palveluiden tuottajille sekä hyvinvointialueille.

Modulaarisuus on vanha suunnitteluperiaate, jossa tuotteen tai palvelun suunnittelu- sekä valmistusvaihe jaetaan itsenäisiin komponentteihin. Komponenteilla on yksikertainen rajapinta muihin komponentteihin. Alusta sen sijaan sitoo eri komponentit toinen toisiinsa vakiintuneiden ohjelmistorajapintojen kautta. Tarjoamalla rajapinnat, infrastruktuurin ja säännöt eri komponenteille.

Yksin puurtamisen aika on ohi. Avoin ja alustapohjainen ekosysteemi pohjautuu ajatukseen datan jakamisesta ja kumppanuussuhteista. Toimintamallina avoimessa ekosysteemissä dataa jakamalla ja palveluita toisilleen tuottamalla yritykset yhdessä tuottavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille arvolupauksen, jota niistä yksikään ei kykenisi yksinään tuottamaan.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarvitaan avoin ja modulaarinen alustapohjainen ekosysteemi mahdollistamaan muun muassa sujuvamman asiakastiedon yhteyskäytön, palveluprosessien läpinäkyvyyden ja sujuvoittamisen sekä yhä vahvemman tuotannonohjauksellisen kyvykkyyden.

”Modulaariseen alustaratkaisun pohjautuva ekosysteemi mahdollistaa kokonaisvaltaisen palvelu- ja liiketoimintaprosessien hallinnan sekä eheän järjestelmäarkkitehtuurin.”

Datan yhteiskäyttö tuottaa merkittävää hyötyä arvontuotantoon ja palvelutuotantologiikkaan. Modulaariseen alustaratkaisun pohjautuva ekosysteemi mahdollistaa kokonaisvaltaisen palvelu- ja liiketoimintaprosessien hallinnan sekä eheän järjestelmäarkkitehtuurin. Konkreettisena esimerkkinä yksittäisen leikkaustoimenpiteen kohdalla terveydenhuollon ammattilainen tarvitsee laaja-alaisesti dataa toimenpiteen suunnitteluun, koordinointiin ja toteutukseen.

Tällä hetkellä hajautunut data on hankalasti saatavilla, eikä tue kustannustehokasta hyödyntämistä. Alusta tuo asiakaskohtaisen datan reaaliaikaisesti saataville, jolloin päätöksenteko, organisointi ja hallinta suoraviivaistuu. Teknologia mahdollistaa yksittäisen ajanvarauksen kohdalla tiedon laaja-alaisen siirtämisen leikkaussalin, henkilöresurssien, materiaalien ja instrumenttien varauksesta kaikille sidosryhmille.

Asiakkaan palveluohjaus ja hyvinvointialueen tiedolla johtaminen vaatii kattavasti ja laaja-alaisesti hyödynnettävää dataa osana päätöksentekoa. Päätöksenteko toimii aina toimeksiantona eri palveluprosessien aktivoinnille, ja vastaavasti aktivoitu palveluprosessi aliprosesseille. Kokonaisvaltainen ja avoin sosiaali- ja terveydenhuollon ekosysteemi mahdollistaa kustannustehokkaamman, datalähtöisemmän ja aidosti asiakas keskiössä tuotetun palvelukokemuksen.

Tulevaisuuden ekosysteemissä tulisi välttää pistemäisiä kustannustehottomia ratkaisuja. Teknologiseen kyvykkyyteen tulisi panostaa ja data tulisi pystyä hyödyntämään datan alkuperäisestä sijainnista. Modulaarisuuden kasvaessa yksittäinen hyvin suunniteltu moduuli kykenee tuottamaan merkittävää lisäarvoa, minimoimaan järjestelmäkompleksisuutta ja integraatiotarpeita.

Hyvinvointialueet ovat avain asemassa kansalaisille tuotettavassa arvontuotannossa ja palvelutuotantologiikassa. Avoimina ja kokonaisvaltaisina ekosysteemeinä arvontuotanto ja palvelutuotantologiikka ulottuu hyvinvointialueen jokaiseen sektoriin ja jopa yli hyvinvointialueiden. Laadukas ekosysteemi palvelee kansalaisia ja hyvinvointialueita kansallisen ohjauksen, palveluiden järjestämisen ja tuottamisen sekä järjestelmäarkkitehtuurin osalta. Menestyvä hyvinvointialue on kehitystä kestävä!

Saara Mokkila 

Technology Consulting Manager Health & Public Sector

 

 

 

 

Edellinen artikkeliValorin sote-konsultit: ”Hyvinvointialueiden päättäjillä on edessään karuja priorisointipäätöksiä”
Seuraava artikkeliLehtileikkeet: Hallintosääntöluonnokset vastoin terveydenhuoltolakia