lauantai, 30 syyskuun 2023
Koti Tagit Kainuun hyvinvointialue

Tagi: Kainuun hyvinvointialue

Kainuun hyvinvointialueella akuutti kotisairaala ja tilannekeskus aloittivat toimintansa

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen akuut­ti­hoi­don ja pe­las­tuk­sen toi­mia­lueel­la on aloit­ta­nut uu­si yk­sik­kö, jo­hon kuu­lu­vat Akuut­ti ko­ti­sai­raa­la ja ti­lan­ne­kes­kus. Akuut­ti ko­ti­sai­raa­la tuot­taa hyvinvointialueella sai­raa­la­ta­sois­ta hoi­toa, jo­ta voi­daan to­teut­taa...

Helsingissä, Kainuussa ja Pohjanmaalla ei päästä heti hoitotakuun tavoitteisiin – Toimintatapoja kehitetään

Helsingissä ei päästä kaikilla terveysasemilla hoitotakuun tavoitteisiin heti syyskuun alussa, mutta hoitoon pääsyn arvioidaan vähitellen nopeutuvan. - Valitettavasti pandemian pitkittymisestä ja henkilöstöpulasta johtuen hoito- ja...

Lehtileikkeet: Viitasaarella akuuttiosaston toiminta ajetaan alas työvoimapulan vuoksi

Viitasaaren akuuttiosastolle ei oteta uusia potilaita henkilökuntapulan vuoksi Keski-Suomen hyvinvointialueella sijaitsevan Viitasaaren akuuttiosaston osalta yhteistoimintaneuvottelussa todettiin 24.8.2023, että akuuttipotilaiden hoitoa ei osastolla pystytä järjestämään potilasturvallisesti...

Lehtileikkeet: Kanta-Häme hyväksyi sairaalan lisäosien rakentamisen, Asiakkaat tyytyväisiä Kainuun päivystykseen

Kanta-Hämeen aluehallitus hyväksyi Assi-sairaalan lisäosien rakentamisen Ahveniston sairaalahankkeen lisäosien rakentaminen pääsee käyntiin tämän vuoden aikana. Aluehallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan Assin-sairaalan M- ja P-osien rakentamissuunnitelman ja...

Juha Saario Kainuun pelastusjohtajaksi

Kai­nuun pe­las­tus­lai­tok­sen uu­dek­si pe­las­tus­joh­ta­jak­si on va­lit­tu HTM Ju­ha Saa­rio. Hän siir­tyy Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen pal­ve­luk­seen Kes­ki-Suo­men pe­las­tus­lai­tok­sen pa­lo­pääl­li­kön vi­ras­ta. Ju­ha Saa­riol­la on pit­kä ja mo­ni­puo­li­nen am­ma­til­li­nen...

Kainuun hyvinvointialue käynnistää ateria- ja puhtauspalveluiden kilpailutuksen

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen se­kä Kuh­mon, Hy­ryn­sal­men ja Ris­ti­jär­ven yh­tei­nen ate­ria- ja puh­taa­na­pi­to­pal­ve­lui­den kil­pai­lu­tus käyn­nis­tyy 8.8. jul­kais­ta­val­la tar­jous­pyyn­nöl­lä. Han­kin­ta pe­rus­tuu Kai­nuun alue­hal­li­tuk­sen vii­me maa­lis­kuus­sa te­ke­mään pää­tök­seen,...

Kainuun sote-kuntayhtymän palkkaharmonisoinnin kustannukset ovat huomattavasti arvioitua suuremmat

Kai­nuun kun­nil­le on ai­heu­tu­mas­sa mer­kit­tä­vät li­sä­kus­tan­nuk­set vuo­sien ta­kai­ses­ta so­te-kun­tayh­ty­män palk­ka­har­mo­ni­soin­nis­ta. Vuo­den 2022 lo­pus­sa toi­min­tan­sa päät­tä­nyt Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mä ja pal­kan­saa­ja­jär­jes­töt laa­ti­vat so­vin­to­rat­kai­sun kos­kien...

Kainuun hyvinvointialue esittää Kuhmolle uuden sote-keskuksen sijoittamista keskustaan

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lue esit­tää Kuh­mon kau­pun­gil­le, et­tä se laa­tii kaa­voi­tus­pää­tök­sen kos­kien uu­den so­te­kes­kuk­sen si­joit­ta­mis­ta kes­kus­taan. Asia on esil­lä Kuh­mon kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen seu­raa­vas­sa ko­kouk­ses­sa. - Hy­vin­voin­tia­lueen jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti...

Kainuun hyvinvointialue supistaa toimintaa kesällä – Henkilöstöstrategia valmisteluun

Kainuun hyvinvointialue on päättänyt supistaa toimintaansa kai­kil­la ter­vey­sa­se­mil­la Puolankaa lukuun ottamatta. Lisäksi toimintaa vähennetään myös osas­sa eri­kois­sai­raan­hoi­don po­lik­li­ni­koi­ta se­kä so­siaa­li­pal­ve­lui­ta. Tarkemmat tiedot supistuksista löytyvät...

Kainuun hyvinvointialueella puretaan pitkäksi venyneitä hoitojonoja

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueel­la pu­re­taan pai­koin pit­käk­si ve­ny­nei­tä hoi­to­jo­no­ja. Pai­kal­li­sil­la so­pi­muk­sil­la on li­sät­ty hen­ki­lö­kun­ta­a il­ta- ja vii­kon­lop­pu­vas­taa­not­toi­hin. Jo­non­pur­ku koh­dis­tuu eri­tyi­ses­ti pe­rus­ter­vey­den­huol­lon ja suun ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin, mut­ta vas­taa­vaa...

Ikäihmisten asumisen tulevaisuutta selvitetään Kajaanissa

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lue on yh­teis­työs­sä Ka­jaa­nin kau­pun­gin kans­sa käyn­nis­tä­nyt sel­vi­tyk­sen ikäih­mis­ten asu­mi­sen tu­le­vai­suu­des­ta. Ka­jaa­nin alueel­le suun­na­tun osal­lis­ta­van sel­vi­tyk­sen ta­voit­tee­na on mää­ri­tel­lä, mil­lais­ta on ikään­ty­vien hy­vä asu­mi­nen...

Kainuun aluevaltuusto hyväksyi järjestämissuunnitelman ja sopeuttamistoimia – ”Talouden epätasapaino on mittava”

Kai­nuun alue­val­tuus­to on hy­väk­sy­nyt hy­vin­voin­tia­lueen pal­ve­lui­ta kos­ke­van jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man vuosille 2023-2025. Jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­mas­sa esi­te­tään hy­vin­voin­tia­lueen lä­hi­vuo­sien pal­ve­lust­ra­te­gia, jon­ka ta­voit­tee­na on tur­va­ta kai­nuu­lais­ten so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja...

Kainuun aluehallitus hyväksyi järjestämissuunnitelman – ”Taloutta sopeutettava voimakkaasti”

Kainuun alue­hal­li­tus hy­väk­sy­i maanantaina Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man ja esit­tää sen alue­val­tuus­tolle hy­väk­syt­tä­väk­si. Jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­ma to­teut­taa vii­me vuon­na laa­dit­tua hy­vin­voin­tia­lueen st­ra­te­giaa, jo­ka pyr­kii tur­vaa­maan kai­nuu­lais­ten so­siaa­li-...

Kainuun hyvinvointialue osaulkoistaa ensihoidon – kilpailutus käynnistetään

Kai­nuun hy­vin­voin­tia­lueen alue­hal­li­tus päätti kokouksessaan 27. maaliskuuta en­si­hoi­don osaul­kois­ta­mi­seen täh­tää­vän kil­pai­lu­tuksen käyn­nis­tä­mi­ses­tä. Toi­men­pi­de on osa jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man ko­ko­nai­suut­ta, jonka pe­riaat­teet ja lin­jauk­set alue­hal­li­tus hy­väk­syi. Ensihoidon osaulkoistuksen...

Kainuun aluehallitus palautti ensihoidon kilpailutuksen valmisteluun: ”En­si­hoi­don jär­jes­tä­mi­nen käy­tet­tä­vis­sä ole­vil­la re­surs­seil­la edel­lyt­tää toimin­nal­li­sia muu­tok­sia”

Kainuun aluehallitus on palauttanut ensihoitopalveluiden kilpailutuksen ja palvelutasopäätöksen takaisin valmisteluun. Asiaa käsiteltiin aluehallituksen kokouksessa 13. helmikuuta. Ensihoidon palvelutasopäätös joudutaan tarkastelemaan uudelleen työaikamuutoksen takia. Alue­hal­li­tus ha­luaa...

Kainuun hyvinvointialue aloittaa henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut tammikuussa

Kainuun hyvinvointialueen hallitus päätti kokouksessaan maanantaina 12. joulukuuta aloittaa hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut käydään tammikuussa. Yhteistoimintamenettelystä annetun lain mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä...

Hallinto-oikeus kumosi Kainuun vate-toimielimen valmistelujohtajan valintapäätöksen

Hallinto-oikeus on kumonnut Kainuun hyvinvointialueen valmistelujohtajan valintapäätöksen. Päätöksen kumoamisella ei ole vaikutusta vuoden vaihteessa aloittavan hyvinvointialueen toimintaan. Väliaikainen valmistelutoimielin valitsi valmistelujohtajaksi Timo Korhosen syksyllä 2021....

Kainuun aluehallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen terveyden ja sairaudenhoidon palveluiden toimialuejohtajan valinnasta

Kainuun hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli tällä viikolla kokouksessaan terveyden ja sairaudenhoidon palveluiden toimialajohtajan valinnasta tehtyä oikaisuvaatimusta. Aluehallitus toteaa lausunnossaan, että päätös on syntynyt laillisessa järjestyksessä ja...

Kainuun hyvinvointialue nimitti toimialajohtajia

Kainuun hyvinvointialue on valinnut toimialajohtajia. Toimialuejohtajat vastaavat johtavina viranhaltijoina alaisestaan toiminnasta ja taloudesta ja toimivat hyvinvointialueen johtoryhmän jäseninä. Virkojen yleisinä kelpoisuusvaatimuksina olivat soveltuva ylempi...

Kainuun hyvinvointialue etsii toimialajohtajia ripeällä aikataululla

Kainuun hyvinvointialueella etsitään kireällä aikataululla viittä eri toimialajohtajaa. Hakuaika on alkanut viime viikolla, ja se päättyy jo 8. elokuuta. Toimialajohtajia haetaan terveyden- ja sairaanhoidon, ikäihmisten,...