Virtuaalinen työpaja mahdollisti osallisuuden kokemuksen nuorille

Diakonissalaitoksen Vamoksessa toteutetaan osallistavia työpajoja nuorille ja heidän kanssaan työskenteleville. Tänä keväänä työpajat piti toteuttaa livenä, mutta koronaepidemia muutti suunnitelmat. Siirryttiin etätöihin ja otettiin käyttöön Discord-sovellus ja toteutettiin ensimmäinen virtuaalinen työpaja. Projektipäällikkö Auli Hirvensalo kirjoittaa työpajakokemuksista.

Työpaja on periaatteessa hyvä tapa kehittää uudenlaista toimintaa, mutta työpajoihin voi välillä olla hankala saada osallistujia. Kehittämistyön näkökulmasta on tärkeää saada nuoret ja heidän kanssaan työskentelevät osallistumaan hankkeen osa-alueiden kehittämiseen. Siksi päätimmekin viedä työpajat sinne, missä he ovat. Koronavirustilanteen vuoksi, emme kuitenkaan päässeet viemään pajoja fyysisesti nuorten kohtaamispaikkoihin, mutta onnistuimme toteuttamaan työpajat nuorten toimintaympäristössä Discordissa.

Virtuaalinen työpaja – työkaluksi Discord

Discord ei ollut meille entuudestaan tuttu, joten opettelimme kaiken alusta alkaen. Onneksi saimme muutaman nuoren auttamaan meitä sovelluksen haltuunotossa ja työpajan suunnittelussa. Meille työtekijöille työpajan toteuttaminen Discordissa vaati uuden opettelua, epävarmuuden ja osaamattomuuden sietoa sekä uskallusta lähteä yrittämään jotakin sellaista, jota emme ole ennen tehneet.

Osalle työpajaan osallistujista kokemus on ollut samankaltainen kuin meille; uuden tuntemattoman valloitusta, pelon voittamista ja epävarmuuden sietämistä.

Osalle tämä on kuitenkin ollut se tuttu ja turvallinen tapa olla ja toimia. Tapa, jolla ollaan muutenkin yhteydessä muihin ja osallistutaan. Meille on ollut silmiä avaavaa katsoa asioita tästä uudesta näkökulmasta.

Monesti jumiudumme näkemään osallisuuden mahdollistuvan hyvin yksiulotteisesti fyysisen osallistumisen kautta, vaikka tosiasiassa kysymys on vain yhdestä muodosta.

Osallisuuden voidaan nähdä syntyvän tunteesta, että on osallisena yhteisössä, jossa pystyy vaikuttamaan yhteisön asioihin.

Tarjoamalla erilaisia osallistumisen muotoja sekä yhteisöjä, joihin kiinnittyä, voimme tukea osallisuutta. Tämä on asiana tietenkin itsestään selvä, mutta toteutus ei aina täysin onnistu.

Laittamalla itsemme alttiiksi uusille, meille entuudestaan tuntemattomille asioille voimme ehkä oppia jotakin arvokasta. Voimme saada kokemuksen siitä, miltä tuntuu osallistua johonkin täysin uuteen ja tuntemattomaan. Me tarvitsemme siinä apua ja tukea aivan samoin kuin nuori tarvitsee tukea ja apua etsiessään omaa tapaa ja paikkaa olla nuorena aikuisena ja yhteiskunnan jäsenenä. Voimme auttaa toinen toisiamme ymmärtämään ja oivaltamaan niitä keinoja, joilla voimme tukea osallisuutta.

Osallisuus edistää terveyttä

Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen, todelliset tilaisuudet vaikuttaa, dialogin mahdollisuus ja konfliktien rakentava käsittely mahdollistavat osallisuuden tunteen syntymisen. Useissa kansallisissa ohjelmissa ja toimenpide-ehdotuksissa on huomioitu osallisuus ja sen edistämisen merkitys hyvinvoinnille ja terveydelle. Osallisuus on yksi terveyttä edistävä tekijä ja on terveyden ja tasa-arvon edellytys.

Perustus-, kunta- ja nuorisolaissa käytetään käsitteitä osallistuminen ja vaikuttaminen, jotka ovat väyliä osallisuuteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla todetaan, että “osallisuuden edistäminen on osa Suomen hallituksen ja Euroopan unionin tavoitteita. Se on nostettu yhdeksi keskeiseksi keinoksi torjua köyhyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Osallisuutta edistämällä vähennetään eriarvoisuutta”. Edistävätkö työpajamme sitten osallisuutta?

Työpaja tarjoaa mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa, työpajan kautta voi saada äänensä kuulluksi ja pitkässä juoksussa myös muutosta aikaiseksi. Työpajassa kerättyä aineistoa käytetään, kun kehitellään uusia tapoja löytää ja kiinnittää nuoria tarvitsemiinsa palveluihin. Näillä toimilla tähdätään osallisuuden tukemiseen.

Työpajan jälkeen meidän on huolehdittava, että siihen osallistuneet nuoret saavat tietää, mitä työpajan pohjalta on syntynyt. Kun osallistujat pääsevät seuraamaan, mitä osallistuminen on tuottanut, osallisuuden kokemus vahvistuu. ”Osallisuus syntyy yhdessä toimien”, on hankkeemme iskulause. Pyrimme toteuttamaan tätä kaikessa mitä hankkeessa teemme. Toimimalla yhdessä, sanoittamalla yhteistä toimintaa sekä nostamalla esille sen hedelmiä voimme vahvistaa osallisuutta.

Auli Hirvensalo.This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Auli Hirvensalo työskentelee projektipäällikkönä osallisuutta edistävässä Diakonissalaitoksen VamosSampo-hankkeessa Turussa.

Diakonissalaitoksen Vamos tukee 16–29-vuotiaita nuoria kohti koulu- ja työelämää. Vamoksesta nuori saa oman työntekijän, tukea sekä arjen perusasioihin että tulevaisuuden suunnitteluun. Toiminta on nuorelle vapaaehtoista ja maksutonta. Vamos toimii Suomessa yhdeksällä paikkakunnalla. Yli 12 vuotta toimineessa Vamoksesta on saanut apua yli 12 000 nuorta. Vuonna 2019 palveluissa käyneistä nuorista 87 % koki elämänsä muuttuneen parempaan ja 56 % palvelun päättäneistä eteni työ- tai koulutuspolulle.  https://www.hdl.fi/vamos/

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa toteutettavaan ESR-rahoitteiseen VamosSampo-yhteishankkeeseen osallistuu myös Turun kaupunki. Hankkeen kehittämistyötä varten toteutetaan nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville osallistavia työpajoja. Hankkeen työpajat olivat alkujaan suunnitellut nuorten ryhmiin jalkautuviksi, mutta valtakunnallisen poikkeustilan vuoksi suunnitelmat muuttuivat, ja ne siirretiin virtuaalisen työpajan Discord-sovellukseen.

Edellinen artikkeliHeikki Hiilamo, sosiaalibarometri: Kolmannella sektorilla edelleen ratkaisevan tärkeä rooli heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämän edellytysten turvaamisessa
Seuraava artikkeliSote-uudistuksen valtionavustuksista päätökset